Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  1. Evenement: het door de organisatie (Stichting Jaarmarkt) in enig jaar te organiseren evenement: Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan

het evenement.

  1. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Jaarmarkt) waarmee

de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

 

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: DEELNAME

 

2.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaats vindt bij deelname indien noodzakelijk zelf in het bezit te zijn van de juiste vergunningen en/of certificaten

 

2.2. Apparatuur gebruikt tijdens het evenement door de deelnemer dient te voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen welke hiervoor gelden.

 

2.3. Gebruik van brandbare vloeistoffen en/of gassen dient vooraf gemeld te worden bij de organisatie.

 

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan deelnemer zich kosteloos

laten vervangen.

 

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld overmacht of veranderingen in het beleid van de overheid besluiten het evenement af te gelasten.

 

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen

aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het

evenement.

 

2.7. Het is niet toegestaan goederen en/of diensten te verkopen welke bij wet verboden.

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

 

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van

aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten

gevolge van letsel of overlijden.

 

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

 

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een

nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn

deelname aan het evenement.

 

3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten

lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot

het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid

voor bedoelde schade.

 

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht

lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze

schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

 

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van

tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer

zichtbaar is. Foto’s en beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

 

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd,

conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening

gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde

privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

geldt dan niet meer. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de

Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de

deelnemer.

ARTIKEL 6: ANNULERING

 

6.1. Annulering is kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van het evenement, hierna is geen restitutie meer mogelijk.